Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laatimispvm: 9.4.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä verkkosivulla www.parhaoy.fi

1. Rekisterinpitäjä

Pärhä Oy

Y-tunnus: 0756157-2


Yhteystiedot
Pärhä Oy

Sepänjoentie 125 A

16330 Heinämaa

2. Rekisterin nimi

Pärhä Oy:n Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Pärhä Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Pärhä Oy:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

4. Asiakasrekisterin tietosisältö

Nimi

Yhteystiedot

Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyviä tietoja

Laskutukseen ja luotonvalvontaan liittyviä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä/asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pärhä Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja luovutetaan perintätoimistolle perintätoimenpiteitä varten ja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

Tietojärjestelmiin talletetut tiedot

Tietoja siirrettäessä palvelimelle ulkoisessa tietoverkossa RDP-clientin yhteys suojataan luotetun tahon myöntämällä varmenteella ja SSL-suojatulla yhteydellä. Sisäisessä tietoverkossa on käytössä salasanat ja palomuuri, mihin ei ole pääsyä sisäisen tietoverkon ulkopuolelta.

Palvelimet, joilla rekisteri sijaitsee, ovat ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpidossa. Palveluntarjoaja vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta salasanoin ja palomuurein. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriin on käyttöoikeus Pärhä Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin käyttäjillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat sekä heitä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys todistettava). Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

10. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

11. Evästeet

Palvelu käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä käyttäjätietojen hallintaan. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Lisäksi evästeitä käytetään anonyymien tilastotietojen keräämiseen Pärhä Oy:n www-sivujen käyttömääristä ja -tavoista Google Analytics -ohjelmalla. Näitä tilastotietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjien henkilötietoihin. Mikäli Internet-sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin Internet-sivujen toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.

YLÖS